[1]
งามสมบัติ ส., “ผลของโปรแกรมเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใหม่นารี ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 421–436, พ.ค. 2022.