[1]
เดชารัตน์ โ. และ คิดดี พ., “ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 642–658, ก.ค. 2022.