[1]
ชนะพาล น., “รูปแบบการดำเนินงานการจัดการภาวะซีดในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 565–580, มิ.ย. 2022.