[1]
สุมนนอก ส., อวยสวัสดิ์ ม., ลุนละวงศ์ ศ., และ ประจุดทะเก ช., “การพัฒนารูปแบบบริการฝากครรภ์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแนววิถีชีวิตใหม่”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 690–710, ก.ค. 2022.