[1]
ทองใบ พ. และ บุตรสอน อ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 741–757, ส.ค. 2022.