[1]
ชุดพิมาย ร., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 851–867, ก.ย. 2022.