[1]
ไชยชนะแสง ท., “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 957–968, ก.ย. 2022.