[1]
สงวนพงษ์ ย., แสงทอง ว., และ จันทกุล จ., “ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครอง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 999–1015, ก.ย. 2022.