[1]
พันธ์วิไล จ., มณีรัตน์ น., ปวนไฝ ส., ศรีสวัสดิ์ ส., และ ดวงแสนจันทร์ ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 882–895, ก.ย. 2022.