[1]
พลาเศรษฐ ก., สุวรรณกูฎ น., มีนาเขตร ภ., และ นักรู้กำพลพัฒน์ ส. ., “การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 908–923, ก.ย. 2022.