[1]
สุทธิธรรมถาวร อ., “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 986–998, ก.ย. 2022.