[1]
เสตะปุระ ป. และ ไชยสงคราม ณ., “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 1070–1084, พ.ย. 2022.