[1]
บุญธกานนท์ จ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-4 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 13–27, ธ.ค. 2022.