[1]
จันทร์มาลี ศ., แตงอ่อน พ., ม่วงงาม ข., แขกพงษ์ พ., หอมจิตสุขฤทัย จ., และ ประเสริฐไทย ช., “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 150–165, ม.ค. 2023.