[1]
ศรีสงวน ณ., ธรรมกุล ธ., และ ประเสริฐชัย อ., “ปัจจัยและผลกระทบทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 88–104, ม.ค. 2023.