[1]
โพธิ์พงศ์ พ., “การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 121–134, ม.ค. 2023.