[1]
คิดสงวน ส., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 166–180, ม.ค. 2023.