[1]
เหล่าคมพฤฒาจารย์ จ., “ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 207–220, ม.ค. 2023.