[1]
รุ่งเรือง อ. และ สัตยวงศ์ทิพย์ พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 272–287, ก.พ. 2023.