[1]
ธนธรรมสถิต ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 314–325, ก.พ. 2023.