[1]
เซียงหนู น., แปะกระโทก น., ชโลปถัมภ์ ส., และ โล่ห์ทวีมงคล ป., “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 288–302, ก.พ. 2023.