[1]
แสวงบุญ เ. และ ไชยกุลวัฒนา อ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดและความวิตกกังวล ในเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) พื้นที่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 465–478, เม.ย. 2023.