[1]
กออิสรานุภาพ น., สำราญเนตร ว., และ โพธารินทร์ ว., “ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 453–464, เม.ย. 2023.