[1]
หลิ่วน้อย ว., พงษ์แสงพันธ์ ไ., พิบูลย์ ก., และ อุปวงษาพัฒน์ ธ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 307–407, มี.ค. 2023.