[1]
สิงหเสนี อ., ทองปากน้ำ ช., และ บุญเจริญพานิช ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 521–531, พ.ค. 2023.