[1]
เจริญพันธ์ ก., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 543–558, เม.ย. 2023.