[1]
อุ่นพรมมี ส., “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566)”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. ก-ฌ, ก.พ. 2023.