[1]
อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภ., “ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 381–393, ก.พ. 2023.