[1]
สมทรัพย์ เ., “การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 507–520, พ.ค. 2023.