[1]
อุ่นพรมมี ส., “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. ก-ญ, มี.ค. 2023.