[1]
ขันทอง ภ., วทัญญูเลิศสกุล เ., และ ประชุมรักษ์ ว., “การประเมินผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ผ่านแอปพลิเคชัน Dementia U-Care ในชุมชนบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 576–589, พ.ค. 2023.