[1]
ทิหวาย พ., ประดิษฐปรีชา อ., และ บรรจงศิริ ก., “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 842–855, มิ.ย. 2023.