[1]
เพียงแก้ว ภ. ., เชียงสาพันธ์ พ., อินทร์เอี่ยม พ. ., และ จันทร์พาณิชย์ ค., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 908–920, มิ.ย. 2023.