[1]
วงศ์กีรติเมธาวี ท., นิมะ ซ., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ., และ สุขอุบล ส., “อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 952–965, มิ.ย. 2023.