[1]
เพชรล้ำ อ. และ บุตรประพันธ์ ธ., “การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้รับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 921–935, มิ.ย. 2023.