[1]
วงษ์ศรีแก้ว จ., วงค์โพธิ์ บ., วีระวัฒนานนท์ ว., และ จันพุ่ม ศ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 13–25, ก.ย. 2023.