[1]
สวัสดิกุล ช., พูนธีราธร ก., ทิววัฒน์ปกรณ์ จ., และ ทองขจร น., “การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 39–49, ก.ย. 2023.