[1]
นวลสีทอง ณ., ภัทรศิริสมบูรณ์ ภ., ทองสว่าง ก., ภุชงค์ชัย ธ., สุขบัว ก., และ ปรอยโคกสูง บ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 406–418, ม.ค. 2024.