[1]
โสฬส ว. และ ด่านไทยวัฒนา ศ., “การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 419–432, ม.ค. 2024.