[1]
สาระรัตน์ ช. และ ต.เทียนประเสริฐ ศ., “การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจค้นหาไวรัส HPV ด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 351–365, ม.ค. 2024.