[1]
ชูชีพ ผ., ชยธวัช ว., และ สว่างสุนทรเวศย์ พ., “ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 473–484, ก.พ. 2024.