[1]
เก้ากานดา เฮงบำรุง เ. เ., “ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 563–575, ก.พ. 2024.