[1]
เรือนเพ็ชร ก., ธีระสุต ส., สุทธิพันธ์ น., นุกูลสวัสดิ์ เ., ยืนสุข ร., และ สนิทพจน์ จ., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 550–562, ก.พ. 2024.