[1]
เมืองไทย ศ. และ ขันทบัลลัง ย., “การใช้ชีวิตหลังการได้รับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 679–694, เม.ย. 2024.