[1]
คุ้มเพชร ส., “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง”, RHPC9J, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 666–678, เม.ย. 2024.