สุมนนอก ส., ลุนละวงศ์ ศ., และ ชงจังหรีด จ. “ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2020, น. 224-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242309.