พัดพาดี ส., เจริญสุข พ., และ ลุนสำโรง ว. “การศึกษามลพิษอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 33, เมษายน 2020, น. 001-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242375.