วรรณดี เ., โพธิ์ทอง จ., และ ใจยั่งยืน อ. “การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 34, กรกฎาคม 2020, น. 126-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242393.