อุ่นพรมมี ศ., ดีเริ่ม ข., และ หอมสมบัติ ย. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 33, เมษายน 2020, น. 088-06, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242454.