ตู้แก้ว ส. “การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 13, ฉบับที่ 32, ธันวาคม 2019, น. 191-05, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242467.